Vážené kolegyne a kolegovia, vážení pacienti,aktuálne ponúkané návrhy zmlúv s VšZP, a.s. sú nepodpísateľné, mame za to, že by boli predstupňom likvidácie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v SR.
Naši členovia mali z veľkej väčšiny zmluvný dodatok so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. platný do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sme v dohodovacom konaní a nasledujúce 3 mesiace v zmysle zmluvy platia podmienky úhrady podľa posledného platného dodatku a ošetrujeme pacientov ako doposiaľ. Takže pre našich členov neplatí ošetrenie pacienta na priamu úhradu alebo účtovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni po jej schválení poisťovňou, ani ošetrenie u nezmluvného poskytovateľa po predchádzajúcom schválení poisťovňou. Podporujeme kolegov zo ZAPu a taktiež o mesiac pravdepodobne aj kolegov zo Zdravity v ich nesúhlasnom postoji k navrhovaným zmluvným dodatkom, ktoré sú nepodpísateľné nielen vzhľadom k cenovým návrhom, ale neprijateľná je aj textová časť, ktorá by umožnila Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. nekonečné kreácie pri reálnych úhradách a poskytovateľ by sa po podpise takýchto podmienok nemal pri obrane v zmluve o čo oprieť. Svojvôľa Poisťovne pri revíziách, hodnoteniach poskytovateľa a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti by bola nepostihnuteľná. Je zarážajúce, že množstvo pacientov – poistencov , občanov Slovenskej republiky, platiacich povinne verejné zdravotné poistenie, nemá zaistenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorú im v zákonnom rozsahu garantuje Ústava SR. Kompetentní dokonca v kolabujúcom podfinancovanom zdravotníctve majú ambície ušetriť štvrť miliardy Euro, čo môže mať za následok verejné ohrozenie zdravia.Situácie, kedy nebola včas podpísaná zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou sa v minulosti vyskytli, ale vždy zdravotnè poisťovne reagovali verejným prísľubom úhrady zdravotnej starostlivosti svojim poistencom do ukončenia jednaní a podpisu zmlúv. Minister zdravotníctva ako zástupca štátu – jediného akcionára VšZP, a.s. , síce nemôže vstupovať do zmluvných vzťahov medzi Poisťovňou a poskytovateľmi, ale je priamo zodpovedný za výber vedúcich funkcionárov a ich pokračovanie v predstavenstve vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.. Takisto ako zástupca akcionára by sa mal aktívne zaujímať o hospodárenie v Poisťovni. Ak v predchádzajúcich obdobiach 3,7% z výberu poistného pre hospodársko-technickú správu Poisťovne predstavovalo cez 100miliónov Euro, racionálne uvažujúceho človeka by mohlo prekvapiť opakované schválenie dofinancovania Poisťovne štátom bez predchádzajúcej kontroly efektivity vynakladania takého objemu financií na správu Poistovne a bez detailnej kontroly platieb za neefektívne reklamné kampane. V minulosti ministri prejavili aspoň nejaký záujem o problematiku podpisovania zmlúv, dnes naznačujú len “poslednú ranu z milosti” pre naše zdravotníctvo vo forme ďalšieho odobratia financií, pričom to prezentujú ako dobrý nápad. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení pacienti, je čas sa spamätať a uvedomiť si, že pri takejto deľbe financií sa k posledným článkom reťazca nič nedostane . Koncové články sme my zdravotníci a pacienti. Nadišiel čas, keď si musíme pomôcť vzájomne.

MUDr. Alena Jancová,hlavná koordinátorka Slovenskej lekárskej únie špecialistov pre zdravotné poisťovne