DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo

MUDr. Martin Kultán,  generálny riaditeľ

MUDr. Marián Faktor, poradca generálneho riaditeľa

Digital Park II.  

Einsteinova 25

851 01  B r a t i s l a v a 

V Košiciach, 10.07.2015                       

Vec:  Nesúhlas s návrhom dodatku č.5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žiadosť  o bezpodmienečné navýšenie ceny bodu ŠAS a SvaLZ.

 

Vyjadrujeme nesúhlas s Vami navrhovanými zmenami zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v dodatku č. 5 k platnej zmluve.

Navrhované zmeny ukladajú poskytovateľovi povinnosti aj zodpovednosť nad rámec  platného zákona. Zvýhodnená cena bodu nevykryje  zvýšené  náklady, ktoré v súvislosti so zmenami poskytovateľovi  vzniknú. 

Odmietame program Bezpečné lieky, pretože podľa skúseností poskytovateľov, ktorí ho používajú, významne spomaľuje  administratívnu prácu v súvislosti s dokumentáciou pri vyšetrení pacienta. Má značné odborné nedostatky  v súvislosti s informovaním pacienta o interakciách liekov, pretože v početných prípadoch neopodstatnene oznamuje pacientovi  neželanú ohrozujúcu interakciu liekov. Spochybňuje tak odbornosť lekára,  dôveru  pacienta k lekárovi, znepokojuje pacienta a narušuje prevádzku zdravotníckych zariadení   zbytočnými  konzultáciami, keď sa jedná o želané interakcie. Závažným spôsobom znižuje kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Ak by skutočne mal program prispieť k overeniu správnosti preskripcie, uvedené informácie by mali byť zobrazené lekárovi v čase ordinácie a mal by mať možnosť posúdiť a konečne rozhodnúť, či sa jedná o želanú interakciu.

Odmietame realizovať na ambulancii výber dlžného  poistného a informovať neplatičov, pretože ordinačné hodiny máme vyčelené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  Neodkladná zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá aj dlžníkovi na poistnom a poskytovateľ nesie forenznú zodpovednosť  za zdravotné následky u pacienta, ktorému neposkytol zdravotnú starostlivosť. Bez vyšetrenia nevie preukázať, že sa o neodkladnú zdravotnú starostlivosť nejednalo. Navyše,  žiadna softverová firma nie je schopná garantovať  správnu komunikáciu so serverom zdravotnej poisťovne a   aktuálnu informáciu o uhradených  platbách poistného u poistencov. Táto skutočnosť  môže vystaviť poskytovateľa nepríjemnému riziku.     

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa  vyjadril, že zdravotná poisťovňa  môže zabezpečiť výber dlžného poistného aj cez sprostredkovateľov, ktorými môžu byť aj lekári. Takéto vyjadrenia nie sú v legislatívne taxatívne zaradené medzi kompetencie Úradu.  Legislatíva určuje, že  firmy a osoby, ktoré vymáhajú dlžné poistné musia mať povolenie na takúto činnosť, alebo musia mať pracovnoprávny vzťah s Poisťovňou na výber dlžného poistného.  Odmena za vymoženie dlžného poistného by nemala byť hradená z financií na úhradu zdravotnej starostlivosti, ale zo správneho fondu zdravotnej poisťovne.  Ordinačné hodiny poskytovateľa sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Využívanie ordinačných hodín na poskytovanie zdravotnej starostlivosti kontroluje  vedúci lekár vyššieho územného celku. Výber zdravotného  poistného však nepatrí medzi zdravotné výkony a nie je zaradený ani medzi služby súviacie s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, preto počas ordinačných hodín by ich lekár nemal realizovať. Uhradením  dlžného poistného nemôže lekár podmieniť  poskytnutie zdravotnej starostlivosti, pretože nemôže vylúčiť, či sa práve nejedná o neodkladnú starostlivosť. Za výber poistného je v systéme zodpovedná zdravotná poisťovňa. Lekár ručí za správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Tieto povinnosti dané zákonom  nemáme oprávnenie zmluvnými dodatkami meniť.

Nová legislatíva spôsobila   zníženie príjmu a zvýšenie nákladov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, cena práce ambulantného poskytovateeľa  dlhodobo stagnuje, dokonca v posledných rokoch v dôsledku kreativity revíznej činnosti vo Vašej zdravotnej poisťovni výrazne klesá.

Na základe uvedeného žiadane o bezpodmienečné navýšenie ceny práce poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 30% terajšej ceny.

S pozdravom

MUDr.Andrej Janco, prezident SLÚŠ