Union  zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo

Ing. Elena Májeková

riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností

a programov zdravia Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                                                      

Bajkalská 29/A

813 60  B r a t i s l a v a 


V Košiciach, 10.07.2015

Vec: Žiadosť  o  navýšenie ceny bodu  a objednaného finančného rozsahu ambulantných zdravotníckych zariadení

 

Nová legislatíva spôsobila zníženie príjmu a výrazné  zvýšenie nákladov v malých súkromných zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, cena práce ambulantného poskytovateľa  dlhodobo stagnuje.

Dostali sme sa pri úhrade v súkromných malých špecializovaných ambulantných zariadeniach pod nákladové ceny.

Na základe uvedeného žiadane o bezpodmienečné navýšenie ceny práce poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 30% terajšej ceny.

S pozdravom

MUDr.Andrej Janco, prezident SLÚŠ