Máme za to, že ide o celkom odôvodnené podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov,  ktoré budú nepochybne predmetom vyšetrovania zo strany Polície SR, NAKA.

Obranné „Stanovisko vedenia SLK článku „Špina“, zverejnenému v týždenníku PLUS 7 DNÍ, číslo 49, zo dňa 7. decembra 2017“ (ďalej len „Stanovisko“), zverejnené na stránke SLK,  je celkom neadekvátne.
Prijaté „opatrenia k náprave“ sa podľa neho týkajú „udalostí“ v Lekár a.s., opísaných v článku, nie samotnej podstaty možných trestných činov, čím  vytvára dojem, že došlo k porušeniu vnútorných predpisov SLK zo strany členov, dožadujúcich sa vysvetlenia, a nie k možnej trestnej činnosti, ktorej sa dopustili zainteresované osoby. 

Snaha o podsúvanie konštruktu konšpiratívneho útoku Penty na SLK v súvislosti s jej údajnou snahou o sabotovanie povinného členstva v SLK je viac ako nedôveryhodná. Veď komu by povinné členstvo v SLK osožilo viac, ako práve Pente? Vzhľadom na množstvo členov SLK, ktoré už dnes zamestnáva vo svojich zdravotníckych zariadeniach, by vo veľmi krátkom čase cez jednotný postup vo voľbách totálne ovládla všetky rozhodujúce úrovne SLK práve za podmienky povinného členstva v SLK. Máme za to, že práve s tým súvisí aj podmienka súhlasu zo strany ministra Druckera s povinným členstvom v SLK, ktorou je zmena pravidiel volieb do orgánov SLK !

Opis kompetencií vo vzťahu medzi SLK a Lekár, a.s. je neprehľadný a v konečnom dôsledku zavádzajúci, čo pokladáme za zámer, ktorého cieľom je spochybniť podozrenia zo spáchania možných trestných činov, súvisiacich s obchodnou činnosťou Lekár, a.s., prípadne za snahu o zbavenie sa dielu zodpovednosti, prislúchajúceho vedeniu SLK ako jedinému akcionárovi Lekár, a.s.  V tejto súvislosti je flagrantná proklamovaná „viera v návrat finančných prostriedkov prostredníctvom obchodnej činnosti Lekár, a.s.“ Budúca obchodná činnosť Lekár, a.s. predsa nemôže anulovať kriminálny čin!  Ak k nemu došlo, náprava je možná len na základe súdneho rozhodnutia.

Podalo vedenie SLK v tejto súvislosti príslušné podnety Políciu SR, prípadne na NAKA?  Podal trestné oznámenia osobne prezident MUDr.M.Kollár a JUDr. O. Škodler v súvislosti s podozreniami na spáchanie trestných činov? Alebo sa snažia celú kauzu „internizovať“ a vyriešiť „v tichosti“ likvidáciou nepohodlných osôb, ktoré na kauzy poukazujú,  použitím osvedčených metód, akými sú umlčovanie,  zastrašovanie a zneucťovanie ?

Pokiaľ je nám známe, žiadne podania na NAKA, ani na Políciu SR zo strany prezidenta MUDr.M.Kollára, alebo právnika SLK JUDr.O. Školera s cieľom prešetriť kriminálnu činnosť v Lekár, a.s. neboli realizované, aj keď podľa nášho presvedčenia táto povinnosť prislúcha najmä im, ako zástupcom jediného akcionára Lekár, a.s.

Miesto toho sa snažia diskreditovať členku Rady SLK a zároveň členku Slovenskej lekárskej únie špecialistov, MUDr. Máriu Kuniakovú, ktorá sa plne v zhode so svojimi povinnosťami členky Rady SLK dožaduje objasnenia možnej hospodárskej kriminality. 

Dôrazne upozorňujem všetkých delegátov, ako aj členskú základňu, že celá kauza sa dnes už nachádza v štádiu, keď už nejde iba o vnútorný problém SLK, o „nepríjemnosť“,  ktorú by bolo možné riešiť vnútrokomorovými mechanizmami.   Nikto z tých, ktorí sa pokúsia ich zastierať, alebo ospravedlňovať, sa nevyhne podozreniu zo spolupáchateľstva!  Spoločným menovateľom týchto možných trestných činov  je zneužívanie funkcie orgánov SLK, zneužívanie dôvery členskej základne SLK, porušovanie občianskych práv jej členov, ako aj pokus o systematické utajovanie a dezinterpretáciu účtovných machinácií, ktoré sa týkajú uvedených transakcií.  Výsledkom tohto postupu, ako to konštatovalo Zhromaždenie delegátov RLK v Banskej Bystrici dňa 9.11.,  je  „nezodpovedné nakladanie so zvereným majetkom, ktoré umožnilo  úplné rozkradnutie majetku akciovej spoločnosti SLK“. Máme za to, že táto kauza je len vrcholom ľadovca. V modernej demokratickej spoločnosti sa predsa nemôže stať, aby niekto svojvoľne poslal financie neznámo komu, neznámo kam, bez toho, aby bola podpísaná zmluva, aby bola poskytnutá záruka a bez toho, aby bola poskytnutá nejaká služba !

Ako prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorého povinnosťou je obhajovať záujmy členov tejto organizácie a zároveň ako riadny člen SLK sa obraciam s verejnou výzvou na prezidenta SLK MUDr. Mariána Kollára:

Okamžite urobte príslušné právne kroky, vedúce k objasneniu možnej kriminálnej činnosti v Lekár a.s. a objasneniu možnej účasti vedenia SLK na tejto činnosti, ktorá Vám vyplýva z postavenia prezidenta a teda aj štatutára SLK. Jediný účinný postup v tejto situácii je podanie trestného oznámenia (na Políciu SR,  NAKA, alebo na Prokuratúru SR). Jedine takto sa vyhnete podozreniu zo strany členskej základne z vlastnej účasti na trestnej činnosti.

Okamžite prestaňte s diskreditáciou a perzekúciou MUDr. Márie Kuniakovej za to, že si splnila svoju povinnosť členky Rady SLK a tiež svoju občiansku povinnosť, keď poukázala na možnú kriminálnu činnosť v Lekár, a.s. a na možné prepojenie na vedenie SLK.

Zo strany MUDr.M. Kuniakovej nejde o zneužitie jej postavenia, ani zasadnutia orgánov RLK,  nejde ani o snahu o vytváranie paralelných štruktúr v SLK, ani o snahu o narušovanie jednoty a stability SLK, a nedošlo z jej strany ani k porušeniu Deontologického kódexu SLK, naopak, urobila všetko, čo jej prikazuje zákon, vnútorné ustanovenia SLK, ako aj Deontologický kódex SLK.

Naopak, nikto nepoškodil SLK viac, ako Vaše aféry, netransparentnosť postupov, neúčinnosť právnych postupov SLK v prospech svojich členov, alebo podozrenia zo spáchania trestných činov, ktoré sa vynorili počas Vášho pôsobenia ako prezidenta, ako umlčovanie, zastrašovanie a osobné útoky na členov, požadujúcich vysvetlenie a zabezpečenie svojich práv a zákonnosti. 

Žiadam Vás preto, aby ste z toho vyvodili príslušnú zodpovednosť a odstúpili zo svojej funkcie prezidenta SLK.

Žiadam taktiež o okamžité zrušenie právnych služieb Advokátska kancelária Škodler and partners, s.r.o. a to jednak v súvislosti s touto kauzou, ako aj v súvislosti s kauzou Nedoplatky odvodov za licencie LA1 pre Sociálnu poisťovňu, ktorá sa vo svojom vymeriavaní nedoplatkov odvodov za nezrušené licencie LA1 paradoxne opierala a naďalej opiera o právne stanovisko práve tejto kancelárie, ktorá bola zazmluvnená za účelom zastupovania záujmov členov SLK a poberá za túto činnosť vyše 100 000 Euro ročne, ktoré pochádzajú z členských príspevkov. To všetko napriek tomu, že existujú platné judikáty Najvyššieho súdu SR, ktoré zrušili povinnosť úhrad nedoplatkov za licencie LA1 u lekárov, ktorí danú licenciu nepoužívali pri výkone svojej činnosti! Práve koncelária JUDr.O. Škkodlera sa pri obhajobe záujmov lekárov mala najviac pričiniť o to, aby tieto judikáty vznikli a keď to neurobila, mala ich použiť pri obhajobe dotknutých členov, čo však neurobila a došlo tak k požadovaniu platieb od ďalších lekárov.

V Košiciach, dňa 3.1.2018                                                                               Prezident
                                                                                                       Slovenskej lekárskej únie špecialistov
                                                                                                                     MUDr. Andrej Janco