Upozornenie pre Ministerstvo školstva SR a Úrad vlády SR.

WHO publikovalo 20.1.2021 správu1. V tejto správe WHO upozorňuje, že výsledky RT-PCR testov platia, len ak sú súčasne prítomné aj klinické prejavy ochorenia.

Na základe tejto správy z WHO žiadame Ministerstvo školstva, aby ukončilo výberové konanie na dodávateľa a realizátora kloktacích testov na školách. Podľa správy WHO nemá zmysel testovať týmto kloktacím testom žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19. Ak sa u žiaka, rodiča alebo učiteľa objavia takéto príznaky, mali by dodržiavať všetky karanténne opatrenia, aby zabránili rozširovaniu nebezpečnej choroby.

Jediný test, ktorý je výrobcom deklarovaný, že je vhodný aj pre bezpríznakových nosičov, je  bezkontaktný antigénový test zo sliny.

Na základe vyššie uvedeného, žiadame Ministerstvo školstva SR, aby urýchlene zabezpečilo tieto bezkontaktné antigénové testy zo sliny. Tieto testy sú cenovo porovnateľné s bežnými paličkovými antigénovými testami.

Kloktacie testy patria do kategórie RT-PCR testov. Ich cena je cca 59 eur za kus. Cena bezkontaktného antigénové testu zo slín je okolo 6 eur za kus a sú certifikované v EÚ.

1https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Citácia vyššie uvedeného odkazu:

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.

Pokyny WHO Diagnostické testovanie na SARS-CoV-2 uvádza, že je potrebná starostlivá interpretácia slabých pozitívnych výsledkov (1). Prahová hodnota cyklu (Ct) potrebná na detekciu vírusu je nepriamo úmerná vírusovej záťaži pacienta. Ak výsledky testu nezodpovedajú klinickému prejavu, je potrebné odobrať novú vzorku a opäť otestovať pomocou rovnakej alebo rozdielnej technológie NAT.

V Košiciach, 27.01.2020.

MUDr. Andrej Janco, v.r.

MUDr. Alena Jancová, v.r.

Mgr. Tomáš Janco, v.r.

MUDr. Miroslav Šnapko, v.r.

MUDr. Igor Hurta., v.r.

Ing. Miroslav Sagan, v.r.