Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXXIV. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 14. októbra 2021 (štvrtok)

so začiatkom o 16.00 hodine,

v Hoteli ROKOKO, v časti OHNISKO (vchod zozadu)

na Gorkého ulici č. 9.

Upozornenie! Hotel pracuje v režime OTP.

Program

Registrácia:      od 15.45 h

Uzavreté zhromaždenie   (výhradne členovia SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h  Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

                     Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

                    (A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová).

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2020 a 2021

  • Vyhodnotenie činnosti SLÚŠ za rok 2020 a 2021. Prínos SLÚŠ pre stabilizáciu ambulantného sektora v období negatívnych dopadov protiepidemických opatrení proti COVID 19 na zdravotníctvo.
  • Postup SLÚŠ na jednaniach so ZP. Analýza právneho postupu SLÚŠ v spore so VšZP o všeobecné zmluvné podmienky, presadzované zo strany VšZP nad rámec platných zákonov.
  • Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií.
  • Na aktuálnu tému: Očkovanie, reforma zdravotníctva, voľby v SLK,  

 (MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.O.Vranková, MUDr.J.Keher, MUDr.K.Plevová,  Mgr.T.Janco,  MUDr.J.Matyščák).

17.15 – 18.30  h    Rozprava, rôzne, uznesenie.

18.30 – 18.45 h    Návrh a schválenie  uznesenia.

Vzhľadom na terajšiu mimoriadnu situáciu plánujeme aj on-line konferenciu členov SLÚŠ, ktorej čas a formát Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link. Z Vašej strany je potrebné zaslať na e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com nasledujúce údaje:

Heslo:      Konferencia SLÚŠ

Do textu: Meno člena, názov zdravotníckeho zariadenia, adresu. Pre budúcnosť plánujeme on-line konferencie organizovať častejšie, čím chceme dosiahnuť zvýššnie vzájomnej informovanosti, podpory a obranyschopnosti našich členov. Informácie o konferenciách budeme zverejňovať na www.slus.sk.

Občerstvenie pre všetkých prítomných

(sendviče, káva, nápoj), jedlá na objednávku si budú účastníci hradiť sami, v mieste rokovania.

Organizačné pokyny

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel  ROKOKO, časť Ohnisko, Gorkého ulica č.9, Košice. Ide o vyhrievané, kryté priestory v záhradnom átriu.

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity  je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika: Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia.

Rokovací jazyk:  Slovenský. 

Účasť médií a firiem je vzhľadom na protiepidemické opatrenia vylúčená.

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú  oprávnení poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  alebo poverené osoby.

V Košiciach, dňa  6.10.2021                                    MUDr. Andrej Janco v.r.,  prezident SLÚŠ