Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXXV. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 3. októbra 2022 (pondelok)

so začiatkom o 16.00 hodine,

v hoteli KošiceHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Program

Registrácia: od 15.45 h

Uzavreté zhromaždenie (výhradne členovia SLÚŠ)

16.00 – 16.15 hVoľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

(A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová).

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2022

  • Vyhodnotenie činnosti SLÚŠ za rok 2021 a 2022. Prínos SLÚŠ pre stabilizáciu ambulantného sektora.
  • Postup SLÚŠ na jednaniach so ZP. Analýza postupu SLÚŠ v jednaní so VšZP o  zmluvných podmienkach, presadzovaných zo strany VšZP nad rámec platných zákonov. Jednanie s DôVERA zdravotnou poisťovňou, a.s., jednanie s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
  • Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií. Aktuálna situácia s navrhovanými pripomienkovanými legislatívnymi zmenami.
  • Na aktuálnu tému: Dopady snáh o zmenu právneho postavenia odporúčaných štandardných postupov. Riziká alebo výhody štandardných postupov pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis?
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – snaha o nové ambície a jej riziko
  • Návrhy postupov, ako sa bude môcť ŠAS a PAS vysporiadať sa s rastom cien vstupných nákladov ambulancií.

(MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.O.Vranková, MUDr.J.Keher, MUDr.K.Plevová, Mgr.T.Janco, MUDr.J.Matyščák).

17.15 – 18.30 h Rozprava, rôzne, uznesenie.

18.30 – 18.45 h Návrh a schválenie uznesenia.

Vzhľadom na plánované zmeny v zdravotníctve plánujeme aj on-line konferencie členov SLÚŠ, ktorých čas a formát Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link. Z Vašej strany je potrebné zaslať na e-mail: gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje:

Predmet: Konferencia SLÚŠ

Do textu: Meno člena, názov zdravotníckeho zariadenia, adresu, telefonický alebo mobilný kontakt. Pre budúcnosť plánujeme on-line konferencie organizovať častejšie, čím chceme dosiahnuť zvýšenie vzájomnej informovanosti, podpory a obranyschopnosti našich členov. Po predchádzajúcej výzve sme obdržali len niekoľko kontaktov. Pravdepodobne návrh unikol pre zaneprázdnenie Vašej pozornosti. Porady online budeme teraz organizovať aj s niekoľkými členmi, neváhajte požiadať o organizovanie, ev. informovať o konkrétnych aktuálnych problémoch v regiónoch a v odbornostiach aj touto formou. Informácie o konferenciách budeme zverejňovať na www.slus.sk.

Občerstvenie pre všetkých prítomných plnené bagetky, štrúdla, káva, nápoje.

Iné jedlá na objednávku si budú účastníci hradiť sami, v mieste rokovania.

Organizačné pokyny

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity je nutné dohodnúť s organizátorom.

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomnepred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika: Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 4 dni pred termínom podujatia.

Rokovací jazyk: Slovenský.

Účasť médií a firiem tentoraz nie je plánovaná .

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú oprávnení poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  alebo poverené osoby.

V Košiciach, dňa 26.09.2022 MUDr. Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ