Uznesenie XXVIII. VZ SLÚŠ

 

 1. VZ  schválilo kontrolný výbor, volebnú,  mandátovú a návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
 2. VZ schvaľuje správu o hospodárení a rozpočet pre ďalšie obdobie.
 3. VZ schvaľuje zmenu stanov SLÚŠ. Úplné znenie stanov tvorí prílohu tohto uznesenia a bude zverejnené na www.slus.sk.
 4. Rozpracovať otázku dispozičných práv lekárskej licencie (T. Janco, T. Olexa, Z. Tačovská).
 5. VZ SLÚŠ schvaľuje právne školenia pre lekárov (T. Janco, T. Olexa, Z. Tačovská).
 6. Schválilo pokračovanie úlohy č. 1: Každá zmena zmluvných podmienok medzi ZP a poskytovateľom, ktorá by mohla zasiahnuť do občianskych práv poistenca, musí byť oznámená poistencovi zo strany ZP  a  musí ním  byť odsúhlasená.  Postup v tomto smere pripraví: A. Janco, T. Olexa, T. Janco.
 7. VZ zaväzuje vedenie upozorniť ZP, že stále odchádzajú z hospitalizácie pacienti nastavení na liečbu off-label, za čo odmietame niesť zodpovednosť.
 8. Schválilo pokračovanie úlohy č. 2: Vykonať opatrenia, ktoré  zabránia ZP poškodzovať vzťah a dôveru medzi poskytovateľom a poistencom (lekárom a pacientom).
 9. Schválilo úlohu č.3: Realizovať pripravené právne a iné dostupné kroky na  presadenie účinnej verejnej kontroly (ide o verejné prostriedky a Ústavou SR garantované práva občanov) nad činnosťou zdravotných poisťovní a nad vyjednávaním zmluvných podmienok medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj oboznámenie a zapojenie verejnosti do toho procesu (MUDr. A. Janco).
 10. VZ SLÚŠ odvoláva MUDR. P. Hudáka z funkcie hlavného koordinátora  SLÚŠ pre ekonomiku a schvaľuje MUDr. Martinu Kudláčovú v tejto funkcii.  MUDr. Hudákovi vyjadruje  poďakovanie za kvalitnú prácu, ktorú vykonal počas svojej funkcie HK SLÚŠ v prospech  všetkých špecialistov.
 11. VZ SLÚŠ schvaľuje do funkcie koordinátora pre región Humenné MUDr.J. Matyščáka.
 12. Poveruje MUDr. Janca ukončiť práce v súvislosti so založením nadácie na ochranu práv lekárov (T. Janco, Z. Tačovská, T. Olexa).
 13. Poveruje MUDr. Janca zorganizovať stretnutie s premiérom Ficom a informovať ho o súčasnom stave malých súkromných ambulantných ZZ.
 14. Poveruje vyjednávateľov SLÚŠ pri  jednaniach o nákupe ZS  žiadať od ZP adekvátne navýšenie objednaných finančných rozsahov ( vrátane ceny za bod ).
 15. Schvaľuje poskytnutie splnomocnenia poistenca ZP pre SLÚŠ na zastupovanie pri jednaniach so ZP a MZ SR.
 16. Schvaľuje hlavnú koordinačnú radu v zložení:  MUDr. A. Jancová, MUDr. M. Kudláčová, MUDr. G. Bieleková, MUDr. Š. Paulov, MUDr. P. Šilla, MUDr. J. Kehér a MUDr. A. Janco.

 

MUDr. A. Janco