Zápisnica z XXXIV. VZ SLÚŠ, konaného dňa 14.10.2021 v Košiciach

Valné zhromaždenie prebehlo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Schvaľuje postup prezidenta a vyjednávacieho tímu SLÚŠ v spore so VšZP o znenie všeobecných zmluvných podmienok. Po zohľadnení referovaných skúseností s uzatváraním zmlúv a revíznou činnosťou VšZP u viacerých vybraných PZS, členov SLÚŠ, valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný právny postup […]