Vážené kolegyne a kolegovia,15.12.2021 sa uskutočnilo prvé online stretnutie SLÚŠ. Kolegovia skonštatovali, že bolo pre nich veľmi prínosné a dohodli sme sa na pravidelných online stretnutiach minimálne 1x/2mesiace a podľa potreby na požiadanie členov častejšie.Na stretnutí sme referovali o podaní trestného oznámenia na vedenie VšZP v súvislosti s vnútením nedohodnutých Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) zaväzujúcich poskytovateľov nad rámec zákona a poskytujúcich VšZP právomoci voči poskytovateľom nad rámec zákona. Naše výhrady sme vedeniu VšZP na online jednaní legislatívne vyargumentovali, napriek ich úvodnému zavádzaniu, že len kopírujú vo VZP zákon. Z jednania nám bola doručená nahrávka zvukového záznamu, takže sme mali k dispozícii aj dôkaz. Zdravotná poisťovňa existenciu jednania verejným vyhlásením poprela a napriek nášmu publikovanému nesúhlasu s ich postupom a VZP verejne vyhlásila, že sme so všetkým súhlasili. Následne sa pokúsili zastrašiť prezidenta SLÚŠ trestným oznámením o porušení GDPR dúfajúc, že existenciu nahrávky z verejného jednania o delení verejných financií s verejnými funkcionármi poprie. Pravdepodobne sa spoliehali na nedostatočné právne vedomie svojich partnerov, takže súčasne dali na MUDr. Andreja Janca žalobu za poškodzovanie dobrého obchodného mena vyjadrením nesúhlasu s ich postupom pri uzatváraní VZP. Žiadali ospravedlnenie a vyhlásenie, že klamal o jednaní , o VZP,…MUDr. Andrej Janco svoje vyjadrenie neodvolal. Mgr. Tomáš Janco, generálny sekretár SLÚŠ vypracoval trestné oznámenie, dôkladne zdokumentované, po dohode s našimi členmi aj s konkrétnymi príkladmi ich skúseností s revíznou činnosťou, pri ktorej, máme za to, že podobne ako v prípade Rehabilitačného zariadenia Čilistov ( príslušný rozsudok je na slus.sk zverejnený), bol porušený zákon. Trestné oznámenie Mgr. Tomáš Janco doručil generálnemu prokurátorovi a v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.MUDr. Vranková referovala o problémoch pri nakoniec relatívne úspešných jednaniach na uznávanie niektorých kódov a navýšenie platieb pre neurológov.MUDr. Semetková vypracovala argumentačné podklady a zorganizovala úspešné jednania pre navýšenie výrazne podhodnotených platieb pre reumatológov.Na online konferencii SLÚŠ sme sa dohodli aj na konkrétnych postupoch:1. Odporúčame všetkým kolegom bezodkladne požiadať zdravotné poisťovne o navýšenie ceny bodu v súvislosti s enormne stúpajúcimi cenami, avizovaným vzostupom cien energií a vysokými nákladmi na dezinfekciu a ochranné pomôcky.2. Požiadať o pokračovanie v bezlimitnom stave.3. Výrazne poklesol počet špecializovaných ambulancií, ktoré v čase epidémie suplujú prácu nemocníc s maximálnym nasadením. Vzhľadom na to, že ich porovnávajú s priemerom aj z takých ambulancií, ktoré počas epidémie z rôznych dôvodov nemohli pracovať alebo redukovali svoju prácu, práve tie výkonné ambulancie (podľa aktuálneho hodnotenia) sú odmeňované ako neefektívne, respektíve im znižujú percento hodnotenia odbornosti. Vzhľadom na uvedené žiadame, aby hodnotiaci koeficient bol uznaný u všetkých ako 100%.
Odporúčame kolegom častejšie pozrieť na stránku Európskej liekovej agentúry (EMA) na podklady k médiami propagovaným tzv. priebežne skúšaným liekom a na aktuálne informácie a odporúčania EMA, aby získali relevantnú informáciu o propagovanom lieku a zaujali vlastné stanovisko, pretože trestnoprávnu zodpovednosť za odporúčania nikdy neniesli médiá, štátne inštitúcie sú spod trestnoprávnej zodpovednosti legislatívne vyňaté, ale zodpovednosť vždy doteraz ostávala na konkrétnom lekárovi. Je dôležité si túto skutočnosť uvedomiť a podľa toho postupovať. V tejto súvislosti zverejňujeme preklik na štúdiu publikovanú v Lancete, ktorá dokazuje zmeny na cievach u mRNA očkovaných pacientov ( https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-7762%2821%2900258-1 ) , ďalší odborný článok v renomovanom odbornom časopise :https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712Americká kardiologická asociácia vydala urgentné varovanie kardiologickým pacientom, že vakcinácia proti COVID-19 zvyšuje riziko akútneho koronárneho syndrómu. Uvedené varovanie smerovalo do všetkých kardiologických centier v USA s platnosťou od začiatku novembra v rámci systému riadenia rizík pri experimentálnych podmienečne schválených látkach. Ako je možné, že u nás kompetentní neinformujú, ani nevarujú? Je to jeden z faktorov zvyšujúci riziko akútneho koronárneho syndrómu v nasledujúcich 5 rokoch.
Na konferencii SLÚŠ sme sa v súvislosti s uvedeným dohodli, že verejnou výzvou požiadame kompetentných o zorganizovanie postačujúcej a kvalitne vybavenej siete covidových ambulancií, kam budú pacienti v prípade pozitívneho antigénového alebo PCR testu dopravení špeciálne na ten účel vyčlenenými dopravnými prostriedkami. Ambulancie (prípadne mobilné ambulantné jednotky) by mali mať vypracovaný štandardný postup kategorizácie pacientov podľa veku a pridružených preexistujúcich chorôb, respektíve prekonaných chorôb, prítomnosti príznakov a podľa toho zabezpečiť realizáciu základných laboratórnych vyšetrení – minimálne krvný obraz, diferenciálny krvný obraz, sérové Ca, P,ALP,Mg, CK, ALT,GMT, urea, kreatinin, Na,K, výtery z hrdla, z nosa na kultiváciu a citlivosť, EKG, RTG hrudníka, moč chemicky, sediment, pH a špecifickú hmotnosť moča. Pacienti by mali byť vybavení príslušnými liekmi a podľa anamnézy aj empiricky antibiotikami na zabránenie predpokladanej superinfekcii. V prípade nezlepšovania alebo zhoršovania sa stavu, budú k dispozícii výsledky kultivácie na zorientovanie ošetrujúceho lekára v úprave antimikrobiálnej liečby. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že hlavný podiel na úmrtnosti na COVID-19 nemá vírus, ale chýbajúca organizácia adekvátnej starostlivosti o pacienta,. ktorý by nemal ostať s COVIDom sám. V predchádzaní závažným stavom vyžadujúcim si hospitalizáciu je podstatné začať včas liečbu, nasadiť empiricky a podľa možnosti aj cielenú liečbu na predpokladané superinfekcie. Sieť COVIDových ambulancií by mala pacientovi poskytnúť telefonickú linku, na ktorej by mohol získať rady pri konkrétnom probléme a mal by konzultovať svoj stav s lekárom v COVIDOVej ambulancii po obdržaní laboratórnych výsledkov. Ten by odporučil ďalší postup na doliečenie po ústupe pozitivity na SARS CoV-2 v rámci obvodnej ambulancie. Počet COVIDových ambulancií by bol prevádzkovaný podľa určitého kľúča v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Mali by byť umiestnené tak, aby pozitívni pacienti neprichádzali do kontaktu s pacientami s inými diagnózami. Obvodný lekár alebo špecialista v bežnej poliklinike to vie ťažko zabezpečiť. MOMky by mali zaistiť systém hlásenia obvodným ambulanciám o pozitivite ich pacientov a ich prípadnom odoslaní do COVIDovej ambulancie. Obvodné ambulancie by tak mali oficiálnu informáciu o pozitívnom náleze u ich pacienta a nevystavovali by PN na základe telefonátov bez dokladov. V COVIDových ambulanciách by mali pracovať v službách dobre zaplatení zdravotnícki pracovníci na základe ich dobrovoľného rozhodnutia.
Kvalitná starostlivosť o pacienta s pozitívnym testom na SARS CoV-2 od počiatku v dobre zorganizovanom systéme COVIDových ambulancií by mala byť základom prevencie zahltenia nemocníc ťažkými stavmi.Ustanovenie povinnosti očkovania experimentálnymi látkami, o ktorých závažných neskorých a dlhodobých nežiadúcich účinkoch sa postupne začínajú objavovať štúdie v renomovaných odborných časopisoch, je v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Vyzývame preto zodpovedných, aby si uvedomili, že rozhodnutie sa o očkovaní experimentálnou látkou by mali ponechať na ľuďoch, ktorí ich platia – na občanoch Slovenskej republiky.V tejto súvislosti pripomíname, že Slovenská republika je signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach, medzi ktoré patrí aj právo na súkromie. Násilné povinné očkovanie experimentálnou látkou je porušenie tohto práva.

Do pozornosti dávame aj Rezolúciu Rady Európy z 27.1.2021, ktorá v bode 73.1 ukladá členským štátom zabezpečiť , že očkovanie nie je povinné a na nikoho nemožno vyvíjať politický , sociálny ani iný nátlak, aby sa dal zaočkovať . V nadväznosti v bode 73.2 ukladá záväzok zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný preto, že nebol zaočkovaný kvôli zdravotným rizikám alebo preto, lebo sa nechcel dať zaočkovať . V rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva , ktoré bolo vynesené v súvislosti s povinným očkovaním štandardnými vakcínami je podmienka, aby očkovanie bolo nevyhnutné , lebo nie sú k dispozícii účinné liečebné postupy. V prípade COVIDu 19 takéto postupy už máme, čo okrem toho, že sa jedná o experimentálnu látku, taktiež spochybňuje nevyhnutnosť očkovania.

Upozorňujeme, že na podávanie experimentálnych látok sa vzťahuje Norimberský kódex a každý, kto sa spolupodieľa na porušovaní zásad Norimberského kódexu sa stáva spolupáchateľom zločinov proti ľudskosti. Podanie v súvislosti s vakcináciou proti COVIDu toho času skúma Trestný súd v Haagu.Žiadame vládu a zodpovedných, aby prestali deliť občanov SR na očkovaných a neočkovaných, pretože aj očkovaní môžu ochorieť na COVID a nakaziť ostatných. Ak majú skutočný záujem zabrániť šíreniu ochorenia , je na mieste začať rozlišovať zdravých a chorých a začať sa konečne o chorých adekvátne starať. Je to v záujme očkovaných aj v záujme neočkovaných občanov Slovenskej republiky – voličov.Túto výzvu vydávame ako platenú tlačovú správu, pretože nikto z kompetentných sa nebol ochotný stretnúť s odborníkmi z terénu, ktorí vidia praktické dopady vládnych nariadení spoza zeleného stola.

MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov